Kwaliteit

Huize Hofman is SKJ geregistreerd.  De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees hierover meer op SKJeugd.nl.

Hiernaast zijn we ook ISO 9001 gecertificeerd onder het kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Driestroomhuizen worden door middel van een interne audit jaarlijks getoetst. Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat ons Driestroomhuis voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals;

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Gedragswetenschapper

In lijn met de ISO certificering is aan ons gezinshuis  een gedragswetenschapper/ behandelcoördinator verbonden. Deze ondersteunt ons in het maken van de plannen en de uitvoering hiervan zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

Onze gedragswetenschapper is Debbie van de Brake.

Klachten en vertrouwenspersoon

Mocht u, ondanks onze zorgvuldigheid, een klacht hebben, dan gaan wij natuurlijk het liefste zelf met u in gesprek om samen te kijken wat we eraan kunnen doen. Komen we er niet uit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij Driestroom.

Klachtenregeling

De klachtenregeling voor cliënten en/ of hun wettelijk vertegenwoordiger(s) wordt uitgereikt bij de zorgovereenkomst. Er zijn twee manieren om een klacht aan Driestroom kenbaar te maken:

1. Online klachtenformulier
U kunt uw klacht met behulp van het meldingsformulier bij de  staffunctionaris kwaliteit van Driestroom indienen. Het formulier is via de website www.driestroom.nl-klachtenformulier te vinden.

2. Brief
U kunt uw klacht ook per brief kenbaar maken. Het adres waar de klacht naartoe moet is: Driestroom, T.a.v. de kwaliteitsfunctionaris, Postbus 139, 6660 AC Elst.

De cliënt kan een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning, onder andere bij het formuleren van de klacht. Ook kan de cliënt, wanneer deze het lastig vindt de klacht onder woorden te brengen of wanneer deze het gevoel heeft dat er door Driestroom niet goed wordt geluisterd, contact opnemen met de Zorgbelangenorganisatie in de regio waar hij of zij verblijft. De gegevens van de zorgbelangenorganisatie in de regio zijn te vinden via www.zorgbelang-nederland.nl

De cliëntvertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot) ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp.

De vertrouwenspersoon van AKJ biedt:

  • Een luisterend oor
  • Informatie over jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden
  • Advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen
  • Ondersteuning bij een klachtprocedure.

Jongeren die bij Driestroomhuis Huize Hofman wonen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van AKJ:

Mirjam Verhoef
T 06 256 449 49
E m.verhoef@akj.nl

Ouders/opvoeders kunnen contact opnemen via het algemene telefoonnummer en e-mailadres van het AKJ:

T 088-555 1000
E info@akj.nl
Chat op www.akj.nl

Contactgegevens Baan 78 8271 BG IJsselmuiden 06 17 07 63 36 info@huizehofman.nl